ઉપનીશદની કથાઓ અને ચિંતન (Upanishadni Kathao Ane Chintan)

By સ્વામી સચ્ચિદાનંદ (Swami Satchidanand)By સ્વામી સચ્ચિદાનંદ (Swami Satchidanand)

$8.43

SKU gu074
Categories ,

Description

ઉપનીશ્દોની અધ્યાત્મવાદ ભોઉંતીક્વાદનો વિરોધી નથી.બંને એકબીજાના પોષક છે.સોંથી મહતવની બાબત એ છે કે વાળ કે ધારણા ગમે તે હોય પણ તેનાથી પ્રજા દુર્બળ ન થવી જોઈએ.કોરી ધારણા જ્ઞાન પ્રશ્નો ઉકેલતી નથી.