ગાંધી – ગંગા ભાગ 1 અને 2 (Gandhi – Ganga Part I and II)

By મહેન્દ્ર મેઘાણી

$13.30

Description

ત્રીસેક લેખકોના ચૂંટેલા ને ટુંકાવેલા લખાણો અહી એકત્ર કરેલા છે. તેમાંથી પણ વીણીવીણીને ‘ગાંધી-ગંગા’ના વધુ પાવનકારી ભાગો તરીકે આપી શકાય.

Additional information

Weight 625 oz
Language

Gujarati