ડાયાબિટીસ માટે 201 ટિપ્સ (Diabetes Mate 201 Tips)

By ડો. બિમલ છાજેર (Dr. Bimal Chhajer)

$6.00

Description

આધુનિક સમયમાં ડાયાબીટીસ એક સામાન્ય રોગ બની ગયો છે.સમગ્ર વિશ્વ અને ભારતમાં ડાયાબીટીસના રોગીઓની સંખ્યા અતિસય ઝડપે વધુ રહી છે.