દેશ ગુજરાત (Desh Gujarat)

By ચંદ્રકાંત બક્ષી (Chandrakant Bakshi)

$11.92

Description

૧૯૪૮માં ગાંધીજીના અવસાન પછી ચાર વર્ષ બાદ બી.બી.સી. એ ગાંધીજી વિષે એક મોટો રેડિયો પ્રોગ્રામ આપવાનું નક્કી કર્યું અને એમની સાથે જીવેલી વ્યક્તિઓના ટૂંકા ઈન્ટરવ્યું સાથે એ પ્રોગ્રામ તૈયાર કર્યો.એ જ વ્યક્તિ વિષે બી.બી.સી. નો આ લાંબામાં લાંબો કાર્યક્રમ હતો.

Additional information

Weight 630 oz
Language

Gujarati