નારી સંસ્કારોનું ગોકુળધામ (Nari: Sanskaronu Gokuldham)

By અનુરાધા દેરાસરી (Anuradha Derasari)

$6.00

Description

સ્ત્રી અંગેના પુસ્તકોનું હાર્દ એ છે કે ,ભારતીય નારી ”માતૃત્વ ”ના વિષયથી વિશ્વની બીજી નારીઓથી અલગ પડે છે .આ પુસ્તકમાં માતા અને બાળઉછેરના વિવિધ પશાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે .જે આધુનિક માતાઓ માટે માર્ગદર્શક બની નારીજીવ્નમાં ઘણું યોગદાન આપી શકે .

Additional information

Weight 450 oz
Language

Gujarati