વિજ્ઞાનને હજુ ઘણી વાર લાગશે (Vignyan Ne Haju Ghani Var Lagshe)

By ભાલચંદ્ર દવે (Bhalachandra Dave)

$10.54

Description

નાત્યાતમક વક્રોકિત તો એ છે કે ધર્મ અને આધ્યાત્મિકતા તેમની અસલિયત જેમ જેમ ગુમાવતા જાય છે તેમ તેમ બાહ્ય ભપકાઓનું જોર બમણું થતું જાય છે. મૂળ ચીજને સ્થાને કોઈ ભળતી ચીજ જ ગોઠવાઈ ગઈ છે એ હકીકતનું જ કાળક્રમે વિશ્મરણ થઇ ગયું છે.

Additional information

Weight 480 oz
Language

Gujarati

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “વિજ્ઞાનને હજુ ઘણી વાર લાગશે (Vignyan Ne Haju Ghani Var Lagshe)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *