સદાકાળ મારગ, મારગ (Sadakalmarag, Marag)

By જસુભાઇ સોની (Jasubhai Soni)

$10.56

Description

મે, ૨૦૦૮માં ‘કત્છમિત્ર, દૈનીક્માં ‘મારગ’ લેખમાળાનો આરંભ થયો,તેના પ્રથમ ૫૭ લેખોનો સંચય ‘માર્યો હોય એ જ માર્ગી’ નામે ઇસ.૨૦૧૧માં પ્રગટ થયો.ત્યાર પછીના ૭૭ લેખોનો સંચય ‘માર્ગ હાલો મારા વાલીડા’ નામે તૈયાર થયો અને હવે તે પછીના ૮૬ લેખો ‘સદ્કાલ માર્ગ, માર્ગ ‘ માં ગ્રંથસ્થ થાય છે.

Additional information

Weight 95 oz
Language

Gujarati

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “સદાકાળ મારગ, મારગ (Sadakalmarag, Marag)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *