હૃદયની ગલીમાં (Hridayni Galiman)

By ડો.એસ. એસ.રાહી (Dr.S.S.Rahi)

$7.00

Description

૨૫૪ જેટલા શાયરોના ૧૩૫૨ જેટલા યાદગાર, ચુનંદા શે’રનું આ સંપાદન અજોડ અને અભૂતપૂર્વ બની રહેશે તેમાં કોઈ શંકા નથી. કવિતા હૃદયની ભાષામાં લખતી હોય છે. હૃદયની ભાષામાં વ્યાકરણ દરેક હૃદયે નોખું નોખું હોય છે. તેને વ્યાખ્યામાં બાંધી શકાય નહીં. એક હૃદયને બીજા હ્રદય સાથેજોડાવાનું કામ શે’ર કરતાં હોય છે. આ શે’ર એવી સાંકળ છે જે એકવાર જોડાયા પછી ક્યારેય તૂટતી નથી.

Additional information

Weight 265 oz
Language

Gujarati

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “હૃદયની ગલીમાં (Hridayni Galiman)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *