Classics Together : Firoz Dastar, Prabhakar Karekar, Ajay Pohankar, Vasundhara Komakali, Padma Talwalkar

$10.00

Description

Firoz Dastur :
Darbari…………………. 39:51
Thumri Kari……………. 9:15
Thumri Kirwani………. 8:34
Gopala Meri………….. 5:55
Prabhakar Karekar :
Desi…………………… 29:02
Bilaskhani Todi…… 9:15

Ajay Pohankar :
Bhatiyar………….. 14:24
Thumri……………… 14:49
Basant Mukari………… 14:23
Thumri…………… 13:12

Vasundhara Komkali :
Nand……. 28:08
Bageshree………… 18:32
Chandrakauns………….. 10:15

Padma Talwalkar :
Nand………………… 53:44
[table “fm511” not found /]