Classics Together : Chhota Gandharva, Shaunak Abhisheki, Kaivalya Kumar, Gangubai Hangal, Jayshree Patankar

$10.00

Description

Chhota Gandharva :
Basant Kedar………….28:45
Thumri…………………..17.08

Shaunak Abhisheki :
Shiddha- Kalyan
Thumri ………………..64:27

Kalyan Kumar :
Abhogi Kanada……….21:25
Adana…………………6:46
Stage Song………….06:52
Chhayat…………….25:45
Suha……………………7:10

Gangubai Hangal :
Bageshree……………..45:57
Adana……………11:25

Jayeshree Patanekar :
Bahadyri Todi……………..29:41
Deshar………………………..29:08
[table “fm512” not found /]