Akkal Badi Ke Bhens ?

Akkal Badi Ke Bhens ?

Akkal Badi Ke Bhens ?
Akkal Badi Ke Bhens ?

About the Book

શ્રી વસંતલા પરમાર ઘણાં વરસોથી એકધારી નિષ્ઠાથી બાળસાહિત્યનું કામ કરતા જય છે. તેઓ વ્યવસાયે શિક્ષક હોવાથી બાળકોને પ્રત્યક્ષપણે જોતા આવ્યા છે. બાળકોની જરૂરિયાત સમજે છે. બાળકોને કઈ ભાષા-શૈલી અનુકુળ છે, એ પણ જોતા આવ્યા છે અને મુજબ લખતા રહ્યા છે. આ પુસ્તક પણ એવી જ એક બાળવાર્તાઓનું સંગ્રહ છે.

ISBN-13 9788192645797 ISBN-10 - Pages 64 Publication
Author Vasantlal Parmar Publisher Gurjar Prakashan Language Gujarati Category Children's Literature and Young Adult FormatPaperback
    Rating
  •   1   2   3   4   5  

Customer Reviews

    Be a First Person to Review this Book.
Write a review