Selected Category

Astavakra Sanhita

अष्टावक्र संहिता (Astavakra Sanhita)

Astavakra Sanhita
Astavakra Sanhita

About the Book

अष्टावक्रसंहितेचे मूळ संस्कृत सूत्राचे पद्य रुपांतर त्याच्या गद्य विस्तारासहित या पुस्तकात आहे. अष्टावक्रसंहिता हे वैदिक धर्मतत्त्वाचे सार आहे.

ISBN-13 849891007640ISBN-10 -Pages 236 Publication Date
    Rating
  •   1   2   3   4   5  

Customer Reviews

    Be a First Person to Review this Book.
Write a review
Feedback