Selected Category

Namchintamani

नामचिंतामणि (Namchintamani)

Namchintamani
Namchintamani

About the Book

या पुस्तकात आद्यमंत्र ॐकार मंत्राची उत्पत्ती, सिद्धी, मंत्रजपाने भावसमाधी, मंत्रयोगाची सोळा अंगे, भारतीतील गुरुसंस्था व बारा प्रकारचे गुरू, साधकांच्या अडचणी व सूचना, वेदान्त प्रारब्ध व प्रयत्न इ. विषयांतून नामजपाचे महत्त्व सांगितले आहे.

ISBN-13 978-81-923933-4-6ISBN-10 -Pages 456 Publication Date
Author R.K.Kamat Publisher Keshav Bhikaji Dhawale Language Marathi Category Religious FormatPhysical
    Rating
  •   1   2   3   4   5  

Customer Reviews

    Be a First Person to Review this Book.
Write a review
Feedback