Selected Category

Jeevan Rahasya

जीवन रहस्य (Jeevan Rahasya)

Jeevan Rahasya
Jeevan Rahasya

About the Book

जीवन जगत असताना रागद्वेष यांनी मुक्त व्यवहार करावा, अध्यात्मनिष्ठ समाजसेवा घडावी, चित्ताचे समत्व साधून जीवन हीच एक साधना कशी व्हावी ह्याचे विवेचन त्या करतात. ‘मेडीटेशन - एवे ऑङ्ग लाईङ्ग’ या त्यांच्या इंग्रजी पुस्तकाचा हा अनुवाद आहे.

ISBN-13 123ISBN-10 -Pages 78 Publication Date
Author Vimala Thakar Publisher Keshav Bhikaji Dhawale Language Marathi Category General Reference FormatPhysical
    Rating
  •   1   2   3   4   5  

Customer Reviews

    Be a First Person to Review this Book.
Write a review
Feedback