Selected Category

Rudrachi Upasana

रुद्राची उपासना (Rudrachi Upasana )

Rudrachi Upasana
Rudrachi Upasana

About the Book

वैद्य श्री अनंतशास्त्री दातार यांनी रुद्रवार लिहिलेले हे पुस्तक नाविन्यपूर्ण आहे. रुद्रातील प्रत्येक महत्वाच्या शब्दाच्या अर्थाचे व आशयचे पदर त्यांनी उलगडून दाखवले अहेत. महावस्त्र उलगडल्यावर त्याच्या कठपदाराचे, नक्षीचे वैभव डोळ्यात भरावे, तसे हे पुस्तक वाचताना रुद्राचे वैभव जाणवते!

ISBN-13 978-93-82259-05-3ISBN-10 -Pages 112 Publication Date
Author Datar Publisher Keshav Bhikaji Dhawale Language Marathi Category Religious FormatPhysical
    Rating
  •   1   2   3   4   5  

Customer Reviews

    Be a First Person to Review this Book.
Write a review
Feedback