Selected Category

Dhyanapalikadchi Yogyatra

ध्यानापलीकडची योगयात्रा (Dhyanapalikadchi Yogyatra )

Dhyanapalikadchi Yogyatra
Dhyanapalikadchi Yogyatra

About the Book

ध्यानापलीकडची योगयात्रा म्हणजे पातंजल योगातील क्लेशमुक्ती रहस्य. मानवप्राणी कसा आहे? सर्व भोतिक जग काय आहे? या जगाशी आपले नाते काय आहे? मानवाला मानसिक क्लेश कां होतात? ह्या क्लेशांचा अंत होऊ शकतो का? या सर्वांवर योगसूत्रे प्रकाश पाडतात.

ISBN-13 001-001-089ISBN-10 -Pages 192 Publication Date
Author Vimala Thakar Publisher Keshav Bhikaji Dhawale Language Marathi Category General FormatPhysical
    Rating
  •   1   2   3   4   5  

Goodreads Customer Reviews

Feedback